Rozwój, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Klastring

Misja i cele

Misją Fundacji „Taurus” jest wspieranie działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju gospodarczego w Rzeczpospolitej Polskiej. W tym zakresie Fundacja propaguje ideę powiązań klastrowych, wypracowuje nowe narzędzia i rozwiązania w dziedzinie kooperacji, podejmuje przedsięwzięcia zmierzające do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa w działania sprzyjające szybkiemu i stabilnemu rozwojowi Rzeczpospolitej Polskiej oraz wspiera działania charytatywne, krzewi kulturę fizyczną i sportową.

Celem Fundacji jest:

1. Wspieranie działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju gospodarczego w Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju idei powiązań klastrowych.
3. Wypracowywanie nowych narzędzi i rozwiązań w dziedzinie kooperacji.
4. Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa w działania, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Wspieranie działań charytatywnych, krzewienie kultury fizycznej i sportu.
undacja „Taurus” powołana została w listopadzie 2008 roku. Jest organizacją pozarządową, mającą na celu wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w Polsce.

Swoje cele Fundacja realizuje w szczególności przez:

1. Wspieranie finansowe i organizacyjne działań i projektów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w Polsce.
2. Pomoc finansową i organizacyjną przy realizacji projektów młodych przedsiębiorców.
3. Organizowanie warsztatów szkoleniowych, prelekcji, konsultacji, imprez integrujących.
4. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
5. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, instytucjami, przedsiębiorstwami jak i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.
6. Promocję współpracy między uczestnikami klastrów działających na rynku, promocję i wsparcie działań mających na celu powstawanie i rozwój klastrów promocję i wypracowywanie nowych narzędzi i rozwiązań w dziedzinie kooperacji, także na linii instytucje naukowe i biznes, poszukiwanie nowatorskich sposobów współpracy.
7. Wspieranie działań innowacyjnych szczególnie w zakresie przedsiębiorczości.

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego poprzez:

1. Prowadzenie działalności badawczej mającej na celu zidentyfikowanie obszarów życia politycznego i gospodarczego, które szkodzą rozwojowi kraju oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie, a także proponowanie rozwiązań służących rozwojowi opartych na doświadczeniu innych krajów i wiedzy naukowej.
2. Organizowanie i finansowanie pobytów w Polsce wybitnym naukowcom, w celu prowadzenia wykładów i badań naukowych.
3. Fundowanie stypendiów dla osób fizycznych na prace naukowo-badawcze w kraju i za granicą.
4. Organizowanie imprez charytatywnych w celu zbierania funduszy na realizację celów statutowych.
5. Nawiązywanie współpracy z różnymi organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi w celu realizacji zadań Fundacji.
6. Organizowanie wymiany młodych naukowców, przedsiębiorców i studentów.
7. Upowszechnianie wiedzy o celach Fundacji, w kraju i za granicą, za pośrednictwem radia, telewizji oraz Internetu.
8. Organizowanie wycieczek dla młodych przedsiębiorców i ich rodzin, młodych naukowców, propagowanie aktywnego wypoczynku.
9. Pomoc społeczną i działalność charytatywną, szczególnie na rzecz młodych, zdolnych osób.
10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji, krajoznawstwa.
11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
12. Promocja i organizacja wolontariatu.
13. Działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
14. Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, technicznych i przyrodniczych.
15. Organizacja targów i wystaw.
16. Prowadzenie działalności edukacyjnej także z zakresu nauki języków obcych, konferencji, szkoleń, kursów, seminariów, wykładów.
17. Prowadzenie placówek kształcenia ustawicznego dorosłych.
18. Publikowanie wydawnictw, zgodnych z celami Fundacji.