Rozwój, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Klastring

GIFT

Klaster GIFT to powiązanie kooperacyjne grupujące niezależnych przedsiębiorców, instytucje naukowe i badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu prowadzące działalność w obszarach informatyki, finansowania i wdrażania inwestycji, szczególnie w zakresie wspomagania tworzenia, finansowania i obsługi teleinformatycznej rozproszonych źródeł energii, innowacyjnych technologii i usług w zakresie efektywności energetycznej, wykluczenia społecznego i rozwoju kapitału ludzkiego.

Służy realizacji wyznaczonych w ramach strategii EUROPA 2020 priorytetów rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy kraju. Odpowiada na Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Inteligentne sieci energetyczne: od innowacji do wdrożenia  z 24 kwietnia 2011, który jako ważne dla realizacji celów strategii Europa 2020  określił wspieranie stosowania inteligentnych sieci i wsparcie dla innowacji.

Celem strategicznym GIFT jest dyfuzja innowacji i zwiększenie konkurencyjności MMSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) w wyniku ich usieciowienia w ramach powiązania kooperacyjnego i udostępnienia innowacyjnych produktów i usług. Klaster stymuluje współpracę branżową członków, wspiera wchodzenie na nowe rynki zbytu i powstawanie nowych przedsiębiorstw, działalność badawczo-rozwojową oraz ekspansję międzynarodową w zakresie mikroenergetyki, realizując koncepcję TIR. Klaster działa w modelu komercyjnym, poprzez świadczenie komercyjnych usług na rzecz członków Klastra.

Zapraszamy na stronę internetową Klastra GIFT: www.gift.grupa-taurus.pl